Nationaal park Weerribben-Wieden


BioBlocks worden in samenwerking met Staatsbosbeheer geproduceerd van materiaal uit Nationaal Park Weerribben - Wieden in Noordwest Overijssel, één van Nederlands grootste en meest unieke natuur- en cultuurgebieden.

De unieke natuur en rietlanden worden gevormd door grote drijvende pakketten met organisch materiaal (kraggen), zoals waterplanten en mossen. Deze pakketten ontstaan door het langzaam dichtgroeien van open water (verlanden) en worden in de loop der jaren steeds dikker. Ze worden dan steeds minder geschikt voor de kenmerkende en zeldzame veenplanten en -dieren en voor rietteelt. Staatsbosbeheer streeft er naar om middels een cyclisch beheer een deel van de oude kraggen te verwijderen door open water te maken. Zo kan de verlanding opnieuw beginnen en blijven de kenmerkende veenplanten en -dieren duurzaam behouden.

Het laagveenmoeras en waterrijk gebied is door mensenhanden ontstaan, door m.n. de winning van turf en de rietproductie. Het moeras groeit langzaam dicht, waardoor het gebied verlandt en uiteindelijk begroeid raakt met bos. Om dit tegen te gaan worden de rietlanden al decennia lang gemaaid en afgeplagd. De reden voor het afplaggen is het behoud van de bijzondere veenplanten en -dieren , het op peil houden van de rietproductie en het tegen gaan van verbossen. Een groot nadeel van deze methode is echter het achterblijvende plagsel. Tot nog toe blijft dit plagsel in het veld achter, waar het een groeiplaats vormt voor ongewenste vegetatie. Open water maken door het afgraven van de bovenste 100cm kraggen, het verwerken van het plagsel en de kraggen tot BioBlocks wordt gezien als een goede kans voor de oplossing van dit “plagselprobleem”. Daarnaast kan het een extra bron van inkomsten opleveren om het gebied nog beter te onderhouden.

Het persen van kraggen en rietplagsel tot BioBlocks past goed in de traditie van gebruik door de mens en het produceren van natuurproducten binnen het Nationaal Park Weerribben - Wieden. Een nieuwe en innovatieve vorm van gebruik als opvolger van de turfwinning die het landschap haar huidige vorm heeft gegeven.